Babysitting Agency Bratislava

  • English
  • Slovenčina

Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch

 

Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch

 

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.  Zmluvný vzťah medzi Mgr. Nelou Krištofičovou zastrešujúcou Babysitting agency (ďalej len Babysitting agency) a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formulára na www.babysittingagency.sk, jeho potvrdením generovaného prihlasovacím systémom Babysitting agency a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.babysittingagency.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 

2.  Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť poukaz na tábor bankovým prevodom na číslo účtu 2073043/7500 ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte telefónne číslo uvedené v prihláške a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

 

3.  Poukaz musí byť uhradený v plnej výške najneskôr 7 dní od vykonania registrácie.

 

Nástup detí na tábor

 

4.  Zmluvu môže nahradiť objednávka s presnou špecifikáciou termínu, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou /tabor@babysittingagency.sk/.

 

5.  Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na tábor, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

 

6.  Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená písomne, resp. telefonicky.

 

Povinnosti a práva objednávateľa

 

7.  Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 8:00 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:30 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

 

8.  Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.

 

9.  Poistenie nie je zahrnuté v cene tábora. Každý účastník sa môže poistiť individuálne alebo cez hromadné úrazové poistenie, ktoré môže byť sprostredkované Babysitting agency. Babysitting agency ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny a iné cennosti). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

 

10.  Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

 

 

Povinnosti a práva Babysitting agency

 

11.  Babysitting agency je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

 

12.  Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora.

 

13.  Ak je Babysitting agency nútené v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky Babysitting agency. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, Babysitting agency mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 dní pred nástupom.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

14.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do Babysitting agency.

 

Storno podmienky

 

15. Storno podmienky

- v prípade stornovania 10 a viac dní pred nástupom tvorí storno 40 % z ceny pobytu.

- storno do 10 dní až 2 dni pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.

- v prípade stornovania 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.

- v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

 

Záverečné ustanovenia

 

16.  Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Babysitting agency, Podzáhradná 3, 821 07 Bratislava, IČO: 45 873 186, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na trojdňový tábor organizovaný Babysitting agency a tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Babysitting agency je oprávnené osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Babysitting agency.

 

 

Tieto podmienky účasti platia od 27.05.2012 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

 

Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Babysitting agency potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.